Privacyverklaring

Bremafa BV,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven.

Contactgegevens:

Bremafa B.V.
JC Beetslaan 163 B
2130 AL Hoofddorp
0031 23 5281244

Ulke de Jong is de aangewezen functionaris gegevensbescherming van Bremafa BV te bereiken via info@bremafa.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bremafa verwerkt persoonsgegevens gekoppeld aan uw account. Enkel omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

– Bedrijfsnaam /  Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze site heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij met toestemming van ouders of voogd. We kunnen onmogelijk controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo voorkomt men dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wanneer u overtuigd bent dat wij, zonder die toestemming, persoonlijke gegevens verzamelen over minderjarigen, neem dan contact op via info@bremafa.nl. Op uw eerste verzoek wordt de informatie verwijderd.

Bremafa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Bremafa BV verwerkt persoonsgegevens wanneer hier een wettelijke verplichting voor bestaat. Een voorbeeld is informatie nodig voor onze belastingaangiftes.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bremafa BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn: 7 jaar > de wettelijke tijd waar de belastingdienst om vraagt

Delen van persoonsgegevens met derden

Bremafa BV deelt uw gegevens niet met derden. Verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bremafa BV blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bremafa Bv gebruikt slechts technische, functionele, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een bestand dat bij het eerste bezoek wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook ten behoeve van websiteoptimalisatie.U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie, eerder opgeslagen, via instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bremafa BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bremafa.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bremafa BV wijst u op de mogelijkheid om, indien u een klacht heeft, deze in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bremafa BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om onder andere misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom, als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bremafa.nl.

Ten slotte heeft Bremafa BV de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Bovendien kun je dit zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.